Økt satsing på Digital Transformasjon i Metier OEC

07. oktober 2021

Digital transformasjon berører sentrale områder av en bedrift - alt fra mål og strategi, organisering og samhandling til kultur og leveranseformer med fokus på kunde- og brukerverdi.

I en verden preget av stadig digital utvikling og data som kunnskapsdriver, må bedrifter omstille seg og utnytte mulighetene teknologi gir, samtidig som de tar tak i endringsbehovene det skaper. Metier OEC satser derfor nå i større grad for å møte fremtidens krav til digital transformasjon, og våre kunders behov for økende digital modenhet.

– I tillegg til vår tyngde innen prosjektfag og endringsledelse, ønsker vi å ta et sterkere grep rundt smidig virksomhetsutvikling, virksomhetsstyring, produktutviklingsdomenet og innovasjonsrådgivning, sier Nils Erik Aas, direktør og leder for IT og digital transformasjon.

Som et ledd i dette rekrutterer Metier OEC nå nye talenter som vil være med på å forme satsningen på digital transformasjon i en spennende og samfunnsbevisst bedrift.

Stort endringsbehov, nye satsingsområder

Nils Erik har over 20 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver, og har i tillegg lang erfaring med IKT- og endringsprosjekter, samt portefølje-, program- og prosjektledelse. Han sier søkelyset på digitalisering utfordrer virksomheters digitale modenhet, organisasjonsmodell og verdikjede.

– Kravet til omstillingsevne for organisasjonen, og evnen til å levere etterspurte produkter og tjenester på en raskere og mer kostnadseffektiv måte, har aldri vært høyere, presiserer Nils Erik.

Avdeling IT & Digital Transformasjon er en del av Management Consulting-divisjonen i Metier OEC. Avdelingen leverer strategiske rådgivningstjenester til virksomheter som jobber med digitalisering og transformasjon. I forlengelse av dette bistår avdelingen med kunnskap innen prosesser og metoder som design thinking, design sprint og business design. Det handler i det store og hele om hvordan digitalisering medfører endringsbehov i en virksomhet, sier Nils Erik.

– Oppsummert er det snakk om den overordnede re-designprosessen av virksomheten på mange områder – alt fra organisering, samhandling, organisasjonskultur og leveranseformer. Vi må kontinuerlig omstille oss og utnytte mulighetene teknologien gir, samtidig som at vi må ta tak i endringsbehovene den skaper hos kunden og hos oss hos oss som leverandørpartner, fastslår han.

Nils Erik Aas fra Metier OEC

Spennende kollegaer

Metier OEC har en rekke spennende profiler innenfor både digital transformasjon og virksomhetsutvikling. En av disse er Rita Sivertsen, sjefsrådgiver innen transformasjonsledelse. Rita har en bred faglig bakgrunn, og har alltid vært opptatt av kontinuerlig læring og kunnskap. Dette har ført henne på en reise innen ulike kompetanseretninger i både studie- og yrkeslivet før hun begynte i Metier OEC i mai 2021.

I Metier OEC har Rita en sentral rolle i det å bygge opp en større grad av tjenester innen smidig virksomhetsutvikling, virksomhetsdesign og innovasjonstilnærming, for å imøtekomme kundenes behov.

– I studietiden var jeg blant de første som fikk tilgang til åpne datarom på Blindern. Dette var på midten av 90-tallet, helt i starten av digitaliseringsperioden. Når den digitale utviklingen etter hvert eksploderte, sammenfalt dette med egen interesseutvikling, sier Rita.

Hun forteller at det var spesielt IT og teknologiens manglende forståelse for den helt sentrale rollen som organisasjonen og brukeren har i verdiskaping og realisering av gevinster, som fanget hennes interesse i møtet med digital transformasjon.

– Teknologi skal bidra til å forløse verdi, ikke ignorere det. Kontinuerlig virksomhets- og organisasjonsutvikling, og fokus på brukersentrering, er et premiss for virksomhetens omstillingsevne for digital transformasjon, sier Rita.

Rita har en kronisk entreprenørånd, og ble trigget av muligheten for å prege utvikling av avdelingen Digital Transformasjon hos Metier OEC. Å få anledning til å delta sentralt i selskaps- og tjenesteutvikling, var blant faktorene som gjorde at Rita valgte Metier OEC, fastslår hun.

Hva kan fremtidige kollegaer forvente seg å være med på?

Markedet og kundene har i løpet av de siste årene endret seg voldsomt, og det oppstår et behov for å være en konkurransedyktig aktør, både utad mot kunder og innad mot ansatte. Nye ansatte kan ifølge Rita forvente å få være med på å forme utviklingen av avdelingen, og dermed også noe av retningen Metier OEC skal gå i.

– De må trives i en rolle hvor de både ønsker, og får, påvirkningskraft, fastslår Rita.

– Vi har også behov for å bygge videre på kjernekunnskapen vår i lys av nye tjenesteområder som markedet er opptatt av – smidig, innovasjon og flere tjenester innenfor disse sfærene er noe av det vi skal gå enda mer inn i nærmeste fremtid, fortsetter hun.

Som en del av Digital Transformasjon må man hele tiden forholde seg til nye strømninger, tilnærminger, metoder og verktøy. Innovasjon gjenspeiles i hele verdikjeden hos virksomheter, og verdikjeden blir tettere integrert med økosystemet i virksomhetens omgivelser. Ledere drives derfor i større grad til å tenke på hvordan man skal skape og levere verdi, basert på for eksempel lønnsomhet eller behov som skal møtes.

Synlige talenter

Et annet nytt fjes i Metier OEC er Fredrik Hjartsjø Kittelsen. Fredrik har gått industriell økonomi på NTNU med fordypning innenfor innovasjon og entreprenørskap, og har tidligere jobbet blant annet i en større organisasjon før valget falt på Metier OEC.

– Det var menneskene jeg møtte på intervju som gjorde at jeg takket ja til stillingen. Jeg møtte kvikke kollegaer som hadde driv og brant for det de gjorde, forteller Fredrik.

Størrelsen og strukturen på organisasjonen var også blant faktorene som gjorde at Fredrik valgte å jobbe for Metier OEC.

– Du er veldig synlig, og det er viktig. Det gir en ekstra dimensjon med mening til det du gjør i hverdagen. Det er masse læringspotensial i bedriften, og kundene prioriterer prosjektet du jobber med, som er motiverende, fastslår Fredrik.

Brukeren i sentrum

Utfordringen hos kunden er ofte at det er behagelig å utvikle produkter innenfor kontorets fire vegger. Det blir vanskelig å komme seg ut for å snakke med brukerne for å finne ut av om det man utvikler faktisk løser et behov. I tillegg er det lett å få feil resultat når man etter hvert snakker med brukerne, fordi man kanskje ikke stiller riktig spørsmål, eller tolker svarene til sin fordel fordi man har så mye eierskap til ideen. Resultatet er at ideer lever for lenge, kostnader blir høye og ansatte blir demotivert.

Det er her Metier OECs kompetanse kommer kundene til gode. Ved å benytte metoder som gjør det enklere å sette bruker i fokus først gjennom produktutviklingstilnærming, setter man også fokus på riktig sted allerede fra start. Dermed sørger man for at prosessen får riktig utgangspunkt, og at bruker er i fokus innenfor den digitale rammen.  

– Hos Metier OEC får man jobbe med kunder som har et ønske om å utvikle seg og tenke nytt, og man er med på å utvikle og endre sentrale deler av bedrifter. Samtidig vil man bidra til å forme Metier OEC, en voksende bedrift med flere nye tjenesteområder, sier Fredrik.

Har du lest?

FREYR er Norges nye, grønne industrieventyr

FREYR er Norges nye, grønne industrieventyr

En av fastlands-Norges største industrisatsinger i nyere tid er også en storsatsing på grønn industri og energi. Med neste generasjons batteriteknologi og ambisjoner om å akselerere dekarboniseringen av verdens transport- og energisystem, satser FREYR Battery for...

Unge talenter får verdifull erfaring gjennom rehabilitering

Unge talenter får verdifull erfaring gjennom rehabilitering

Rehabilitering av eksisterende bygninger er en viktig form for bærekraftig bygg. Verdien av et bygg som allerede er bygget videreføres, mens det gjøres ombygginger og oppgraderinger for å tilpasse til dagens behov. Slike byggeprosjekter er også gode arenaer for...