Ledelsesrådgivning

Vi hjelper våre kunder til økt verdiskapning gjennom gjentagende gode prosjekter og programmer.

Kristin Bakke Romsaas

Kristin Bakke Romsaas

Ta kontakt for ledelsesrådgivning

Tlf: (+ 47) 994 42 841
Send epost

Prosjekt og program er arbeidsformer som er utviklet for å styre utviklings- og endringsarbeid på tvers av etablerte linjestrukturer på en effektiv måte. Denne arbeidsformen blir derfor mer og mer aktuell i en tid med raskt utviklende teknologi og høy endringstakt. Det stilles større krav til tempo, forbedret gjennomføringsevne, fleksibilitet og endringsvilje samtidig som kompleksiteten i prosjektene øker. Dette gjør at det stilles større krav til at din virksomhet profesjonaliserer seg innenfor prosjekt- og programledelse for at dere skal lykkes med å få realisert ønskede verdier.

Et enkeltprosjekt kan i seg selv være utfordrende, men det å være en virksomhet som er i stand til å velge de rette prosjektene og sikre at disse blir gjennomført effektivt hver gang er krevende. Ved å benytte våre metoder, kompetanse og erfaring fra ulike bransjer i både offentlig og privat sektor, vil vi skreddersy løsninger som bidrar til å sette din virksomhet i stand til å realisere ønskede verdier gjennom gjentagende gode prosjekter og programmer.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner for våre kunder som arbeider tett sammen mot felles mål.

Noen av våre tjenester

Portefølje- og prosjektanalyser

Oversikt over, og innsikt i, virksomhetens prosjektportefølje og kritiske prosjekter

De fleste virksomheter har et betydelig antall prosjekter gående til enhver tid, med store summer i omløp for å oppnå fremtidige forretningsmessige mål og gevinster. Det er derfor virksomhetskritisk å ha god kontroll på den totale prosjektporteføljen, og ikke minst de store kritiske og strategiske prosjektene som alene kan avgjøre virksomhetens utvikling eller lønnsomhet.

Vi gjennomfører uavhengige gjennomganger og analyser som identifisere tap- og forbedringsområder,  risikoeksponering, uutnyttet potensiale og strategisk verdi på både prosjekt-, program- og porteføljenivå.

Strategiimplementering

Realisering av strategiske mål

En god strategi er verdiløs uten gjennomføring og implementering. Det er måten virksomheten omdanner strategi til handling som gir varig suksess og vekst.

Metier OEC mener at vellykket implementering av strategi baseres på god evne til å velge riktige tiltak, justere kursen uten å miste kontroll, og forberede og sikre at organisasjonen har nødvendig gjennomføringskraft og endringsevne. Endring skapes gjennom kontinuerlig forbedring og større løft gjennom prosjekter og programmer, der summen blir å realisere strategi – eller ikke. Sammen leverer vi resultater av strategiarbeidet.

Virksomhetsforbedring

Økt verdiskapning gjennom gjentagende gode prosjekter

Alle virksomheter opplever i varierende grad å ha prosjekter som ikke lykkes. Organisasjonens evne til å levere gjentagende gode prosjekter og unngå de store tapsprosjektene avgjør om virksomheter lykkes. Økt profesjonalitet i håndtering av usikre prosjekter er en investering i virksomhetens evne til å styre og oppnå sine mål. Prinsipper for organisering og styring, definerte beslutningsprosesser, rett kompetanse og støtteverktøy gir økt forutsigbarhet og godt samspill mellom ledelse og prosjektene.

Med over 30 års erfaring har vi de riktige forutsetningene for å kunne være en god rådgiver i forbedring av prosjektorienterte virksomheter.

Sammen med våre kunder skreddersyr vi helhetlige forbedringsprogrammer som tar utgangspunkt i kundens virksomhet, prosjekter, kultur, behov og ambisjonsnivå med mål om å øke virksomhetens evne til å levere gjentagende gode prosjekter.

Prosjektvalg

Trygghet for at riktig prosjekt velges på riktig grunnlag

Et vellykket prosjekt fordrer at riktig prosjekt er valgt. I dette legger vi at  prosjektet defineres av god behovsforstålse og hva som gir best verdi for pengene. Grunnlaget for å kunne velge det riktige prosjektet legges i tidligfasen av prosjektet gjennom en strukturert metodisk og  trinnvis tilnærming.

Vi har solid kompetanse og omfattende erfaring med å gjennomføre utredninger/analyser som identifiserer det prosjektet som best vil ivareta virksomhetens behov og målsettinger i et langsiktig perspektiv. Vi har også betydelig erfaring i å kvalitetssikre tidligfaseutredninger for å gi ledelsen økt trygghet og et best mulig beslutningsunderlag for å velge det riktige prosjektet.

Prosjekt- og programsikring

Trygghet rundt beslutninger og gjennomføring av kritiske prosjekter og programmer

De fleste prosjekter og programmer har mye usikkerhet i seg. Erfaring viser at 44 % av gjennomførte prosjekter opplever kostnadsoverskridelser, forsinkelser og/eller ferdigstilles med mindre omfang enn planlagt. Vi har utviklet en rekke produkter og tjenester som har hovedfokus på å skape merverdi og bidra til trygghet og forutsigbarhet i våre kunders prosjekter og programmer.

Vi sikrer at ledelsen har oversikt og kontroll over sine kritiske og strategiske prosjekter og programmer. Det være seg å sikre riktig underlag for å fatte gode beslutninger, operative ressurser som bistår ledende posisjoner i prosjekter, programmer og/eller virksomheten, og rådgivning ved kritiske veivalg eller håndtering av tvistesaker.

M&A / Transaksjoner

Dypere innsikt i reell tilstand og verdi av virksomhetens prosjektportefølje

Prosjektintensive virksomheter står ovenfor et annerledes risikobilde enn tradisjonelle produksjonsvirksomheter. I tillegg vet vi at 35-50 % av prosjekter avhengig av bransje ikke evner å realisere planlagte gevinster.

Vi bistår ledelsen med presis informasjon til rett tid for beslutninger før, under og etter oppkjøp eller sammenslåinger.

Vi leverer ulike analyser som belyser kritiske områder i eksisterende og fremtidig prosjektportefølje. Typiske områder: forventet investeringsbehov og avkastning, risikoeksponering, forventet prosjektkostnad for store enkeltprosjekter, samt risikojusterte og realistiske prognoser for pågående og planlagte prosjekter.

Eiendomsledelse

Sikre at eiendomsforvaltningen til enhver tid støtter kjernevirksomhetens behov

Alle virksomheter bruker bygninger, aktiva og fasilitetstjenester til å støtte sin kjernevirksomhet. Derfor er det viktig at eiendomsforvaltningen er forenlig med kjernevirksomhetens mål og har prosesser, metoder og verktøy som sikrer kontinuerlig forbedring.

Vi leverer spesialisert ledelsesrådgiving til eiendomsorganisasjoner. Vår styrke er engasjerte rådgivere med kompletterende kompetanse og helhetsperspektivet nødvendig for å forbedre administrative og tekniske ferdigheter, enten eiendom er kjernevirksomhet eller kun en støttefunksjon for annen virksomhet. Det omfatter rådgiving og konsulentvirksomhet innen alle områder av eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og servicetjenester (FDVUS).

Kontraktsrådgivning

Prosjektorganisering og -gjennomføring i tråd med kontraktsform og -strategi

Alt som foregår mellom to eller flere parter skjer gjennom avtale. Et proaktivt forhold til kontrakt og kontraktsstyring er ofte avgjørende for å øke prosjektets og virksomhetens måloppnåelse.

Metier OEC leverer kontraktsrådgiving og kontraktsledelse i alle prosjektets faser. Vi bistår med alt fra utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontraktsstrategi i tidligfase, til konflikthåndtering og tvistesaker helt frem til domstol. Vi leverer effektive metoder og resultatorienterte ressurser i verdikjede og kontraktstrategi.

Best Value Procurement

Metier OEC har sertifisert kompetanse innen BVP som kan støtte gjennom hele anskaffelses- og gjennomføringsprosessen.

  • BEA næringen har mange utfordringer med høyt konfliktnivå, høyt kostnadsnivå og liten innovasjonsgrad
  • Evaluere kvalitet er ofte utfordrende og pris blir derfor ofte avgjørende
  • Detaljstyring og kontroll fra kundene øker kostnadene og gir ikke bedre prosjekter og kompetanse

BVP er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Prestasjonsinnkjøp legger til rette for en effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål, bidrar til å redusere byggherrens risiko og ikke minst reduserer partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring. Oppdragsgiveren premierer leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side. Gjennom hele konkurransegjennomføringen, herunder utførelsesfasen, etterspørres konkret og faktabasert dokumentasjon som beviser at leverandørens påstander er pålitelige.

Vil du vite mer? Kontakt Ragnar Ek

  • Referanse: Difi BVP pilotprosjekt og boken «Best Value Procurement – Prestasjonsinnkjøp» fra RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening)

Noen utvalgte oppdrag

Klikk på logoene for å lese mer om hva vi har gjort for hver enkelt kunde.