Evry – Utvikling av neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger

Metier OEC har vært en sentral tjenesteleverandør i Evry sitt arbeid med å bygge og utvikle en effektiv plattform for moderne bankdrift med digitale løsninger som vil gjøre banker rustet til å møte økende kundebehov for fremtiden. Moderne arkitektur og standarder sikrer at løsningene er fleksible, kostnadseffektive og tilrettelagt for å oppfylle internasjonale krav.

Michael Christophersen

Michael Christophersen

Client & Business Manager Private Sector, ICT Projects & Programmes

Tel: 920 67 250
Send epost

Metier OEC har jobbet tett med EVRY, og har de siste årene bla. ledet utviklingen av ny kjernebankløsning, et omfattende systemutviklingsprosjekt som skal erstatte dagens bankløsning som skriver seg tilbake til 1960-tallet.

Nåværende løsning er videreutviklet siden første utgave ble lansert, men er lite fleksible, kompleks og vedlikeholde og det vil gi utfordringer å møte neste generasjons bankløsninger med denne som basis. System utvikles derfor helt fra bunnen, med dagens teknologi. Løsningen vil møte fremtidens behov for banktjenester, være fleksibel og relativt enkel å vedlikeholde, samt enkel å integrere med bankenes egne løsninger.

Prosjektet er omfattende, vurdert til 2000 årsverk, og har utvikling og integrasjon i 3 utviklingssentre (Bangalore/India, Kiev/Ukraina og Oslo). Prosjektet er estimert ferdig i 2021.

Metier OEC kom inn med et godt team inn i ledelsen av prosjektet i 2017, inklusive prosjektledelsen

Metier OEC har bidratt med følgende tjenester:

  • Utarbeidelse av prosjektets styringsdokument inkl. planer og usikkerhetsanalyser.
  • Prosjektledelse og styring
  • PMO
  • Organisasjonsutvikling, prosessforbedring, effektivitetsforbedring og kvalitetsforbedring
  • I tillegg viser tidlige indikasjoner 90% reduksjon av feil i system test og foreløpig >40% reduksjon i "time-to-market"